+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

На Саміті миру HWPL закликали Росію припинити війну проти України

На Саміті миру HWPL закликали Росію припинити війну проти України

18 вересня відбулася 8-ма річниця Саміту миру HWPL на тему «Інституційний мир: основа для сталого розвитку» за участю 5000 учасників зі 146 країн. Саміт транслювався в режимі онлайн, щоб підтвердити важливість сталого розвитку, гарантованого інституціоналізацією миру. 

Голова HWPL і ветеран Корейської війни, Лі Ман Хі зазначив: «ООН була створена задля миру, і її Рада безпеки з п’ятьма постійними членами була створена з метою миру. Однак одна з п’яти країн спричинила війну. Це неправильно. Я закликаю всю російську владу негайно припинити війну проти України. Війна повинна припинитися! Хіба ми не повинні передати прекрасний світ нашим майбутнім поколінням?».

Також він зазначив, що раніше зустрічаючись з високопосадовцями в усьому світі прийшли до висновку, що міжнародне право має недоліки щодо питання припинення війн і необхідно прийняти нове положення міжнародного права. Тому був заснований Комітет миру HWPL з міжнародного права, а у 2016 році комітет створив Декларацію миру і припинення війн (DPCW) і про неї було сповіщено в усьому світі. 

DPCW, що складається з 10 статей і 38 пунктів, втілює принципи та заходи для запобігання та вирішення конфліктів і підтримки сталого миру в глобальному суспільстві. Планується, що декларація буде подана в ООН на голосування для прийняття як положення міжнародного права, що має юридичну силу. 

Під час саміту було заявлено про призначення нових послів миру HWPL, серед яких Марія Тищенко, виконавча директорка ВГО «Поруч», Оксана Рєпка, начальник фінансового відділу Костянтинівської сільської ради Херсонської області, і Наталя Дмитрієва, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради Каховського району Херсонської області.

У 2014 році міжнародна миротворча організація HWPL при ЕКОСОР ООН вперше провела Саміт миру, закликавши до солідарності для миробудування на глобальному рівні. Щороку саміт розповідає про мирну діяльність та досягнення у співпраці з урядами та громадянським суспільством по всьому світу. 

Гуманітарна та волонтерська діяльність HWPL на підтримку України

28 лютого HWPL опублікувала офіційну заяву щодо Росії та України, в якій засудила збройне вторгнення на територію суверенної держави, закликала Росію вивести свої війська на свою територію, а також закликала «всі країни світу з любов’ю до людства допомогти біженцям». Заява була направлена в 192 країни світу. Відповідно до цієї заяви почала проводиться волонтерська діяльність для надання гуманітарної допомоги та на підтримку біженців з України. 

Невдовзі після початку повномасштабної війни Чеська філія HWPL організувала кілька зборів гуманітарної допомоги і в співпраці з українськими організаціями доставила продовольство та гігієнічні засоби на суму близько 20000 доларів в заблокований Маріуполь та інші регіони України. Волонтерам української організації «Пілігрім» вдалося декілька разів доставати гуманітарну допомогу HWPL місцевим жителям в окупованому Маріуполі, ризикуючи своїм життям.

З жовтня цього року в Празі приблизно раз на тиждень волонтери HWPL проводять безкоштовний курс англійської і чеської мови для біженців з України, щоб допомогти адаптуватися за кордоном. Учасники поділилися, що їм сподобалась тепла атмосфера і вони бажають запросити своїх знайомих на наступні заходи.

30 жовтня у співпраці між HWPL та Міжнародним центром психологічної підтримки в м. Тихи в Польщі відбулась волонтерська Психологічна підтримка українських біженців. Для біженців з України проводилися психологічні консультації для того, щоб допомогти відновитися від травм війни, використовуючи елементи з навчальної програми миру HWPL. Через практичні завдання учасники змогли більше зрозуміти самих себе і важливість перемагати свої негативні емоції, змінюючи їх на позитивні, та виражати подяку в повсякденному житті. 

Поширення цінності миру через різноманітну волонтерську діяльність та проведення заходів з миробудування є втіленням в життя 10-ї статті декларації DPCW, в якій сказано про поширення культури миру в суспільстві. 

HWPL called on Russia to stop the war against Ukraine at the Peace Summit

On September 18, the 8th Anniversary of the HWPL World Peace Summit was held online with the theme of ‘Peace as an Institution: A Foundation for Sustainable Development’ attended by 5,000 participants from 146 countries. The summit was broadcast online to emphasize the importance of sustainable development guaranteed by the institutionalization of peace.

Chairman of HWPL and Korean War veteran, Man Hee Lee said: “The UN was created for peace, and its Security Council, with its five permanent members, was created for the purpose of peace. However, one of the five countries caused the war. It is wrong. I call on all the Russian authorities to immediately stop the war against Ukraine. The war must stop! Shouldn’t we pass on a beautiful world to our future generations?”.

He also noted that, having previously met with high-ranking officials around the world, they came to the conclusion that international law at this moment has shortcomings regarding the issue of ending wars and it is necessary to adopt a new provision of international law. Therefore, the HWPL Peace Committee on International Law was established. And in 2016, the committee created the Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW). And it was announced around the world. 

DPCW, comprised of 10 articles and 38 clauses, embodies the principles and measures for preventing and resolving conflicts and the maintenance of sustainable peace in the global society. It is planned that the declaration will be submitted to the UN for a vote for adoption as a legally binding provision of international law. 

During the summit, the appointment of new HWPL peace ambassadors was announced, including Mariia Tyshchenko, Executive Director of the NGO “Poruch”, Oksana Riepka, Head of the Financial Department of the Kostiantynivka Village Council, Kherson Region, and Natalia Dmytriieva, Head of the Department of Education, Culture, Youth and Sports of the Kostiantynivka Village Council, Kherson Region.

In 2014, the international peace organization HWPL under the UN ECOSOC held its first Peace Summit, calling for solidarity for peacebuilding at the global level. Each year, the summit highlights peace activities and achievements in cooperation with governments and civil society around the world.

Humanitarian and volunteer activities of HWPL in support of Ukraine

On February 28, the HWPL published an official statement regarding Russia and Ukraine, in which it condemned the armed invasion of the territory of a sovereign state, called on Russia to withdraw its troops to its territory, and also called on “all countries of the world with love for humanity to help refugees”. The statement was sent to 192 countries of the world. In accordance with this statement, volunteer activities for the provision of humanitarian aid and support for refugees from Ukraine began.

Shortly after the start of the full-scale war, the Czech branch of HWPL organized several collections of humanitarian aid and, in cooperation with Ukrainian organizations, delivered food and hygiene products worth about $20,000 to blockaded Mariupol and other regions of Ukraine. Volunteers of the Ukrainian “Pilgrim” organization managed to distribute humanitarian aid to local residents in occupied Mariupol several times, risking their lives.

Since October of this year, HWPL volunteers have been holding a free English and Czech language course for refugees from Ukraine about once a week in Prague to help them adapt abroad. The participants shared that they liked the warm atmosphere and would like to invite their friends to the next events.

On October 30, in cooperation between HWPL and the International Center for Psychological Support, volunteer psychological support for Ukrainian refugees took place in Tychy, Poland. Psychological counseling was provided to refugees from Ukraine to help them recover from the trauma of war, using materials from the HWPL peace curriculum. Through practical tasks, the participants were able to understand themselves more and the importance of overcoming their negative emotions, changing them to positive ones, and expressing gratitude in everyday life.

Spreading the value of peace through various volunteer activities and conducting peace-building activities is the embodiment of the 10th article of the DPCW, which speaks of the spread of peace culture in society.

Матеріал підготувала Марія Захарченко

Фото з архіву HWPL