+38(050)6630132 businesswoman.if@gmail.com

Глобальне потепління: Кліматична аномалія, яка загрожує існуванню Землі

Глобальне потепління: Кліматична аномалія, яка загрожує існуванню Землі

Боротьбі з глобальним потеплінням приділяється особлива увага, адже це є визначальним питанням нашого часу. Через зміну клімату страждає не тільки людство, але й флора і фауна. Зміни в атмосфері (парниковий ефект), океанах, вулканічні виверження, процеси, що відбуваються в інших куточках Землі, у комплексі з діяльністю людини й викликають зміну клімату.

З 1906 р. середня глобальна температура поверхні зросла більш, ніж на 1,6 °С за Фаренгейтом і продовжує підвищуватись від Північного до Південного полюса. Особливо критичної точки, а саме збільшення середніх показників до 6 °С вона досягла у чутливих полярних регіонах.

За даними NASA:

  • Щороку рівень Світового океану підвищується на 3,4 мм
  • Протягом останнього століття рівень води у Світовому океані підвищується на 17 см
  • Темпи підвищення рівня води в останньому десятилітті удвічі прискорилися порівняно з попереднім століттям
  • фактори підвищення рівня води в морях:
  • до Світового океану додається вода з льодовиків, що тануть;
  • збільшується площа морів у зв’язку з нагріванням води.

Експерти ООН застерігають, що за наступні 30 років через глобальне потепління постраждає 1 млрд жителів нашої планети. Лише в 2015 році представники 195 країн підписали Паризьку хартію, згідно з якою необхідно утримувати глобальне потепління на рівні 1,5 ° C в порівнянні з до індустріальною епохою..

Чим загрожує глобальне потепління?

Через різку зміну погодних умов збільшуватиметься кількість стихійних лих. Якщо викиди парникових газів не будуть стабілізовані, то екстремальна спека торкнеться багатьох великих міст світу, таких як Нью-Йорк, Стамбул, Багдад, Сеул і Токіо. На думку вчених, це пов’язано з тим, що ділянки суші швидко нагріваються, океан не встигає поглинути тепло. Пожежі, урагани, бурі, повені та посуха стануть більш поширеними. Це передумова для голоду та початку епідемій. Буде доступно менше прісної води, оскільки льодовики зберігають приблизно три чверті світових прісних вод. Екосистеми продовжуватимуть змінюватися, і саме через цей фактор мільйони тварин будуть не в змозі пристосуватись до іншого клімату та вижити.

 Учені з Climate Central 2015 року встановили, що якщо глобальна температура Землі зросте на 4◦С, то відповідно рівень води у Світовому океані підвищиться майже на 9 метрів. При цьому вони наголошують, що таке майбутнє не за горами: люди виробляють стільки вуглекислого газу, що великі прибережні міста можуть опинитися під водою вже через понад 100 років.

Приміром, міжнародна команда вчених з Інституту геофізики і вулканології, університетів Рима, Барі, Лечче, Катанії, Хайфи в Ізраїлі, Парижа й Марселя застерігає, що затонулим містом вже 2100 року може стати Венеція. Під водою можуть також опинитися Лондон, Нью-Йорк, Дурбан, Гамбург, Буенос-Айрес та інші міста.

У Світовому банку підрахували, що щонайменше 100 мільйонів осіб можуть опинитися за межею бідності до 2030 року внаслідок глобального потепління.

Через стрімке танення льодовиків підніметься рівень світового океану, в багатьох місцевостях виникають підтоплення, багато людей вимушені покидати через це свої будинки.

Що може зробити людство і кожна людина зокрема?
        
Рішення людей щодо відмови від поїздок автомобілем і пересадки на велосипед, зміни у виборі харчових продуктів, покупці екологічно чистих речей з часом змінить спосіб життя людства. Користуючись своїми правами громадян, ми можемо здійснювати тиск на уряд та корпорації і вимагати від них необхідних системних змін. Крім того, кожен з нас може самостійно або колективно займатися висадкою дерев. Адже саме ліси здатні запобігти повеням, посухам, ерозії і зсувам грунту, охолодити міста, очистити повітря і боротись зі збудниками хвороб!

Глобальне потепління може призвести до поширення хвороб та шкоди для урожаю. Світовий банк зазначає, що найбідніше населення вже потерпає від його наслідків, а саме від засух та повеней, адже саме найбідніші верстви населення є залежними від сільського господарства. Для виходу із цієї ситуації в організації пропонують підвищити рівень соціального захисту, створити всесвітнє медичне страхування та вивести стійкі до кліматичних змін культури.

Саме наші дії кардинально впливають на планету і вже найближчими десятиліттями відбудуться зміни, які торкнуться кожного. Тож давайте будемо відповідальними за наше завтра і будемо творити зміни на краще вже сьогодні!

Діана Горбатюк
Директор Представництва Журналу “БізнесWOMAN” у Польщі

Global Warming: A climate anomaly that threatens Earth’s existence

Such an exceptional feature is dedicated to the fight against global warming as the main issue nowadays.  Climate change affects not only humanity but also flora and fauna. Changes in the atmosphere (greenhouse effect), oceans, volcanic beasts, processes that occur in other corners of the Earth, in combination with people’s harmful effects, have transformed the climate dramatically.

Since 1906, the average global temperature has been observed to be higher, below 1.6° C to Fahrenheit, and continue increasing from the North to the South Pole. The most top points are  in remarkable polar regions, with the average temperatures up to 6 ° C to Fahrenheit.

According to NASA:

– The ocean level rises by 3.4 mm every year.

– Over the last century, the level of water in the oceans has increased by 17 cm.

– The rate of increase in water level in the previous decade has doubled in comparison with the last century.

Two factors for increasing the water level in the seas:

  • The water from the melting glaciers is added to the oceans;
  • expanding the area of the seas due to the heating of the water.

UN experts stated that over the next 30 years, around 1 billion people on the planet would be affected by global warming. Only in 2015, the representatives of 195 countries signed the Charter of Paris for a New Europe to keep 1.5 ° C to Fahrenheit compared to the pre-industrialized era. 

What is the threat of global warming?

            To begin with, according to the dramatic change in weather conditions, the number of natural disasters will increase. If greenhouse gas emissions are not stabilized, extreme heat will affect many major cities in the world, such as New York, Istanbul, Baghdad, Seoul, and Tokyo. The crucial reason, from a scientist’s perspective, is the fact of warming land whereas the ocean does not have time to absorb that heat. Fires, hurricanes, storms, floods, and droughts will become more commonplace. Furthermore, it is a prerequisite for famine and the onset of epidemics. Despite this, less fresh water will be available as glaciers store about three-quarters of the world’s freshwater. However, ecosystems will continue to change, and because of this factor, millions of animals will not be able to adapt to other humidity and survive.

            Scientists at Climate Central 2015 have found that if the global temperature of the Earth rises by 4◦С, then the water level in the oceans rises by almost 9 meters. In doing so, they point out that the future is not far off: people produce the amount of carbon dioxide that large coastal cities can be underwater for over 100 years.

            For example, an international team of scientists at the Institute of Geophysics and Volcanology, Universities of Rome, Bari, Lecce, Catania, Haifa in Israel, Paris, and Marseille warns that Venice may already be a sunken city by 2100. Underwater can also be London, New York, Durban, Hamburg, Buenos Aires, and other cities.

            The World Bank estimates that at least 100 million people may be below the poverty line by 2030 as a result of global warming.

For instance, by the rapid melting of glaciers, the level of the world’s oceans will rise. As a result, flooding occurs in many areas, and many people are forced to leave their homes.

What can humanity and everyone in particular do?

         People’s decisions about refusing to travel by car and biking, changing food choices, buying eco-friendly things will eventually change the way we live. Taking advantage of our citizens’ rights, we can put pressure on governments and corporations to demand the necessary systemic changes. Also, each of us can independently or collectively be engaged in tree planting. As long-term consequences, forests are capable of preventing floods, droughts, erosion, landslides, cool cities, clear the air and fight against pathogens!

            The World Bank has determined that the most impoverished class is already affected by droughts and floods, as they are dependent on agriculture. To exit from this situation, the organization is proposing to increase the level of social protection, to create world health insurance, and to invent out climate-resistant culture.

It is clear that only our actions affect the planet dramatically, and in the coming decades, changes will affect everyone. So let’s be responsible for our tomorrow and make changes for the better today!

Diana Horbatiuk

Executive Director of a Magazine BusinessWOMAN in Poland